DISCLAIMER

Disclaimer

DISCLAIMER

De volgende disclaimer bevat belangrijke informatie over het gebruik van de diensten van 393 Productions, de videograaf. Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet:

 1. Auteursrecht en Eigendom: 393 Productions behoudt het auteursrecht op alle opnames en bewerkingen die zijn gemaakt in het kader van de verleende diensten. Het is niet toegestaan om de beelden te kopiëren, reproduceren, verspreiden of bewerken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 393 Productions . Het is de klant niet toegestaan om de opnames te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming.

 2. Privacy: 393 Productions respecteert de privacy van alle betrokkenen en zal zich houden aan toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de nodige toestemmingen te verkrijgen van individuen die in de opnames voorkomen voordat deze worden gemaakt.

 3. Veranderingen en Aanpassingen: Eventuele verzoeken tot veranderingen, aanpassingen of bewerkingen aan de opnames moeten schriftelijk, of via mail worden ingediend. (Mochten deze zich na oplevering nog voordoen) 393 Productions zal redelijke inspanningen leveren om aan dergelijke verzoeken te voldoen, maar behoudt het recht om te bepalen of deze verzoeken haalbaar zijn en/of extra kosten met zich meebrengen.

 4. Annulering: In geval van annulering van een geplande opnamesessie, dient de klant 393 Productions hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de omstandigheden kan een annuleringsvergoeding van toepassing zijn.

 5. Aansprakelijkheid: 393 Productions zal redelijke inspanningen leveren om hoogwaardige opnames te leveren. Echter, in geen geval zal 393 Productions aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplarische of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met de verstrekte diensten.

 6. Toepasselijk Recht: Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Hasselt.

 7. Gebruik van Gemaakte Beelden: De opnames en bewerkingen die zijn gemaakt door 393 Productions zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De klant stemt ermee in dat de opnames niet zullen worden gebruikt op een manier die in strijd is met de wetten, rechten van derden, of in een aanstootgevende of schadelijke context.

  Indien de klant de gemaakte beelden wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, promotionele activiteiten of publicaties, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van 393 Productions . Dit omvat ook online publicaties, sociale media en andere platforms.

  393 Productions behoudt het recht om voorbeelden van de gemaakte beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij de klant uitdrukkelijk en schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

  De klant is verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten, regelgeving en rechten met betrekking tot het gebruik van de gemaakte beelden. 393 Productions is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op rechten of schending van wetten als gevolg van het ongeoorloofde gebruik van de gemaakte beelden door de klant.

  Door het accepteren van de diensten van 393 Productions, gaat de klant akkoord met het bovenstaande beleid met betrekking tot het gebruik van de gemaakte beelden.

Door gebruik te maken van de diensten van 393 Productions , stem je in met de bovengenoemde voorwaarden en bepalingen. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via telefoon of mail.

Datum van ingang: 01-09-2017